تینرهای شرکت آرشام رنگ در گالن های 20 لیتری ارسال میشوند